صنایع دستی ئارا ژین

مهره شطرنج طرح براق کد 1000 مهره شطرنج طرح اسپه ریز کد 3100 مهره شطرنج طرح پاسار کد 5600 مهره شطرنج طرح ژینو کد 3200 مهره شطرنج طرح شاهو کد 2200

مطالب منتشر شده در دسته ی "مهره شطرنج"

وزن استاندارد مهره های شطرنج

شاه 55 گرم - وزیر 42 گرم - فیل  35 گرم - اسب  35 گرم - رخ  40 گرم - پیاده 20 ...