وزن استاندارد مهره های شطرنج

شاه ۵۵ گرم – وزیر ۴۲ گرم – فیل  35 گرم – اسب  35 گرم – رخ  40 گرم – پیاده ۲۰  گرم